Asystent w grupie pracownikó dydaktycznych

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Biologii
Rektor UO ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego z terminem zatrudnienia od 1.10.2022 r.

 PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (laboratoryjnych i konwersatoryjnych) w języku polskim z przedmiotów obejmujących genetykę, biologię molekularną, bioinformatykę,

2)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (konwersatoryjnych) w języku angielskim z przedmiotów obejmujących zagadnienia bioinformatyczne.

3) dyplom magistra lub doktora w dyscyplinie nauki biologiczne;

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2,

2) znajomość programów komputerowych wykorzystywanych do tzw. modelowania nisz ekologicznych (ENM).

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) pismo do JM Rektora

2) wykaz dorobku dydaktycznego i naukowego

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

5) opinia samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego

6) kopia artykułu naukowego

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Termin składania dokumentów do dn. 30 czerwca 2022.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2.      Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta dydaktycznego.

4.      Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.      Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.      Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_________________

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mkosciuk@uni.opole.pl