dydaktyczne / wykładowca

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy z terminem zatrudnienia 1.10.2022 r.

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:
1) stopień naukowy doktora lub magistra w dyscyplinie psychologia
2) doświadczenie w konstruowaniu i realizacji własnych kart przedmiotów psychologicznych, ewentualne publikacje z zakresu psychologii (naukowe i/lub dydaktyczne)
3) dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

Kryteria dodatkowe:
1) preferowane zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna i zdrowia, diagnostyka psychologiczna
2) dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

Wymagane dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
4) kopia dyplomu magisterskiego i/lub doktorskiego,
5) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego
6) nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej udzielić referencji,
7) Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty do 5.09.2022r. (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy) można składać w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02, dostarczyć pocztą tradycyjną a także koniecznie pocztą elektroniczną na adres: psychologia@uni.opole.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@uni.opole.pl