Stażysta podoktorski (adiunkt)

Instytut Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: stażysta podoktorski (postdoc) – w projekcie ITEM: Inkluzyjne przejście na mobilność elektryczną (Inclusive Transition towards Electric Mobility)

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę

Kwota wynagrodzenia: 10 000 PLN (brutto brutto)

Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021

Okres zatrudnienia: 31 miesięcy (9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 31 miesięcy)

Instytucja: Instytut Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr hab. Aleksandra Lis, prof. UAM

Tytuł projektu: ITEM: Inkluzyjne przejście na mobilność elektryczną (Inclusive Transition towards Electric Mobility)

 

Opis projektu:

Proponowany projekt badawczy ma na celu to zbadać z perspektywy gospodarstw domowych oraz polityki miejskiej, oraz włączyć różne podmioty w rozwój elektromobilności w czterech miastach: Poznaniu, Utrechcie, Oslo oraz Bristolu. Projekt zbada nierówności występujące na poziomie gospodarstw w odniesieniu do potrzeb, dostępnych środków, możliwości i procesu podejmowania decyzji, oraz dostępu do codziennej mobilności. Ponadto, w projekcie zostaną poddane analizie sposób i zakres, w jakim polityki związane z rozwojem elektromobilności biorą pod uwagę dystrubucję, partycypację oraz uznanie jako trzy wyznaczniki sprawiedliwości społecznej.

Dzięki ścisłej współpracy z twórcami polityk oraz dostarczycielami usług mobilności, proponowany projekt podda analizie różne środki transportu, indywidualne i współdzielone, pod kątem trzech wymiarów sprawiedliwości społecznej: dystrybutywnej, proceduralnej oraz uznania, oraz porówna proces rozwoju elektromobilności w Oslo, Utrechcie, Bristolu i Poznaniu. Celem projektu jest wprowadzenie zmiany w politykach oraz usługach elektromobilności w przestrzeni miejskiej, ich implementacji i realizacji, po to, aby ścieżki rozwoju elektromobilności były nie tylko krótsze, ale też bardziej sprawiedliwe.

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących efektów: ITEM pogłębi wśród twórców polityk oraz dostawców usług zrozumienie powodów i sposobów rozwoju elektromobilności na poziomie gospodarstw domowych w czterech badanych miastach oraz poza nimi, a także pozwoli ustalić wpływ rozwoju elektromobilności na ogólne praktyki mobilności i codzienną aktywność. ITEM stworzy przestrzeń dla przeformułowania pytań dotyczących tworzenia polityki w celu jak najskuteczniejszej adopcji elektromobilności. ITEM chce wnieść wkład do poszerzenia dostępności rozwiązań elektromobilnych dla grup oraz obszarów zaniedbanych. Metodologia tworzenia scenariuszy opracowana dla Oslo i Poznania zostanie udostępniona jako narzędzie w formie raportu roboczego. ITEM wzmocni oraz poszerzy sieci aktorów zaangażowanych w tworzenie polityk rozwoju elektromobilności oraz zarządzanie tym obszarem w badanych miastach.

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.       Stopień naukowy doktora nauk społecznych (socjologia, antropologia, nauki polityczne, geografia) uzyskany w ciągu ostatnich siedmiu lat na innej uczelni niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2.       Zainteresowanie współczesnymi problemami rozwoju transportu.

3.       Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych.

4.       Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

5.       Doskonałe umiejętności organizacyjne.

 Lista wymaganych dokumentów:

1.       CV (maksymalnie 3 strony bez publikacji).

2.       Lista pięciu najważniejszych publikacji.

3.       Najlepsza publikacja naukowa.

4.       Jeden list referencyjny.

5.       List motywacyjny.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową.

Link do pełnego ogłoszenia:

http://etnologia.amu.edu.pl/oferty-pracy/a-post-doctoral-position-in-the-project-item-inclusive-transition-towards-electric-mobility-era-net-deadline-april-19th-2021/

Adres przesyłania zgłoszeń:

https://tinyurl.com/item-amu-postdoc-ssl

oraz ewentualnych pytań:

alis@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.04.2021

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alis@amu.edu.pl