Profesor stanowisko badawcze

Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Zatrudnienie do Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych. Praca na stanowisku obejmuje prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Katedrze, a także pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports oraz realizację międzynarodowej mobilności
w celach badawczych.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: • tytuł naukowy profesora nauk biologicznych lub pokrewnych uznawany w Polsce, • biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie, • bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych z listy JCR (minimum 80 publikacji); indeks Hirsha >25 i liczba cytowań >2000 (bez autocytowań, wg Web of Science) oraz istotny udział publikacji jako pierwszy lub ostatni autor, • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych, w tym sprawowanie funkcji kierownika w przynajmniej 3 projektach pozyskanych w konkursie na szczeblu co najmniej ogólnokrajowym, • odbyty staż naukowy w naukowej instytucji zagranicznej, • wiedzę i praktykę naukową w zakresie toksykologii, biochemii toksykologicznej, toksykologii molekularnej, epigenetyki i aktualnych zagrożeń środowiskowych, • wiedzę praktyczną z zakresu nowoczesnych technik, stosowanych w biologii molekularnej, w tym znajomość pracy z internetowymi genomowymi bazami danych, • biegłość w planowaniu i stosowaniu technik laboratoryjnych związanych z manipulacją DNA i RNA.

Mile widziane

  • Uczestnictwo w gremiach eksperckich i recenzenckich, • Członkostwo w towarzystwach naukowych, • Umiejętność pracy w zespole, efektywność w pracy, wysoka komunikatywność i kultura osobista.

Zakres obowiązków

  • Kandydat będzie wypełniać swoje obowiązki zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału. Osoba zatrudniona w ramach niniejszego konkursu będzie pełnić funkcje i wykonywać zadania powierzone przez przełożonych i będzie odpowiedzialna za: • planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizę danych oraz przygotowanie manuskryptów w celu upowszechnienia wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports w dziedzinie tematu badań; • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zespołu; • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym; • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; • wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), właściwy dokument potwierdzający nadanie tytułu naukowego profesora uznawany w Polsce oraz kopie dyplomów potwierdzających wcześniejsze etapy kariery naukowej), klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).