profesor

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie architektury i urbanistyki, znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W przypadku cudzoziemców konieczna jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.