profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Informatyki
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK
Do zakresu obowiązku pracownika należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku
Informatyka oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w specjalności informatyka techniczna i
telekomunikacja
Niezbędne wymagania:
 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych,
 udokumentowane doświadczenie i dorobek naukowy wynikający z prowadzenia badań
naukowych w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji,
 doświadczenie w pozyskiwaniu lub realizacji projektów badawczych jak również
udokumentowane osiągnięcia o charakterze organizacyjnym i/lub związane z
rozwojem kadry,
 doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w obszarze informatyki,
 biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Wymagania formalne stawiane kandydatom:
 wskażą Politechnikę Krakowską jako jedyne miejsce pracy,
 wskażą dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscyplinę swoich badań
naukowych,
 zamieszczą afiliację Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.
Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):
 podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione
kserokopie),
 kwestionariusz osobowy,
 certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie
co najmniej B2,
 wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć
wpływ na zatrudnienie.
Dokumenty należy przesłać do Biura Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji ul. Warszawska
24, 31-155 Kraków lub na adres mailowy: kpol@pk.edu.pl w terminie do 31.08.2020 r.