Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydata wymaga się doświadczenia zawodowego
w szkolnictwie wyższym, prowadzenia badań naukowych i publikowania wyników badań
w czasopismach z dziedziny językoznawstwa, udziału w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowania o granty.

Nasze wymagania

  • konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora UP w Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Kandydat powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w warunkach szkoły wyższej na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (w parze języków z językiem angielskim). Kandydat powinien prowadzić badania w zakresie językoznawstwa, wykazać się publikacjami w czasopismach punktowanych oraz planem dalszego rozwoju naukowego. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

  • doświadczenie w pracy dydaktycznej w warunkach szkoły wyższej na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (w parze języków z językiem angielskim).

Zakres obowiązków

  • prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w czasopismach z dziedziny językoznawstwa, udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowanie o granty, prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym m.in. wykładów i seminariów dyplomowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki