Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Nauk o Zdrowiu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat podejmie działalność naukową: nauki o zdrowiu;
 • • wykształcenie: posiadanie tytułu magistra fizjoterapii albo dyplomu lekarza medycyny oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • • dorobek naukowy: posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych albo nauk o zdrowiu; dorobek w zakresie nauk medycznych albo nauk o zdrowiu, w tym z obszaru rehabilitacji;
 • • doświadczenie kliniczne: co najmniej pięcioletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w podmiocie leczniczym;
 • • doświadczenie dydaktyczne: co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń dotyczących diagnostyki i terapii w neurorehabilitacji;
 • • kompetencje zawodowe: umiejętność prowadzenia diagnozy dla potrzeb rehabilitacji; umiejętność planowania terapii dla potrzeb rehabilitacji; umiejętność prowadzenia terapii dla potrzeb rehabilitacji; doświadczenie w kierowaniu zespołem fizjoterapeutów; doświadczenie w organizowaniu szkoleń, kursów, zjazdów naukowych;
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym;

Mile widziane

 • komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań

Zakres obowiązków

 • • obowiązki naukowe: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz publikowanie wyników tych badań; prowadzenie i koordynowanie badań klinicznych oraz projektów badawczych (zarządzanie projektami badawczymi);
 • • obowiązki dydaktyczne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru anatomii prawidłowej, anatomii obrazowej, biomechaniki stosowanej i ergonomii, biomechaniki klinicznej, anatomii funkcjonalnej;
 • • obowiązki organizacyjne: czynny udział w organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych oraz realizacja zadań podejmowanych przez Zakład Nauk o Zdrowiu. Współorganizacja procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr, albo dyplomu lekarza, dr oraz dyplomu dr hab.;
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 16 czerwca 2024 r.