Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Kandydat zatrudniony zostanie w Katedrze Nauk Prawnych w Wydziale Prawa i Administracji. Specjalność badawcza i zainteresowania Kandydata powinny obejmować m.in.: prawo administracyjne w zakresie jego ustrojowej i materialnej części, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo ochrony środowiska.

Nasze wymagania

 • 1. spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 742 ze zm.),
 • 2. znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • 3. co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,
 • 4. posiadanie wyróżniającego i uznanego w środowisku krajowym lub międzynarodowym dorobku naukowego z zakresu: prawa administracyjnego w aspekcie jego ustrojowej i materialnej części, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa ochrony środowiska, w tym (spełnione muszą być wszystkie poniższe kryteria): A. autorstwo co najmniej 1 recenzowanej monografii naukowej lub cykl publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.b ustawy i które mają znaczący wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, reprezentowanej przez kandydata, B. uczestniczenie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, C. odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego stażu naukowego w ośrodkach naukowych, w tym zagranicznych lub prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych we współpracy z uczelniami lub instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, D. czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych, E. cytowania publikacji według bazy bibliograficznej wymaganej podczas aktualnej ewaluacji jakości działalności naukowej, F. udokumentowane osiągnięcia organizacyjne, w tym w zakresie organizacji działalności naukowej oraz udokumentowane podnoszenie kompetencji zawodowych, G. dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, w tym promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze w co najmniej jednym przewodzie doktorskim, H. co najmniej 10-letnie doświadczenie badawczo-dydaktyczne.

Mile widziane

 • doświadczenie związane z wykonywaniem jednego z zawodów prawniczych bądź pracy w organach administracji publicznej

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczych,
 • 2. upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych,
 • 3. czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • 4. aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji,
 • 5. wsparcie rozwoju kadry naukowej w ramach seminariów naukowych,
 • 6. udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych,
 • 7. kształcenie i wychowywanie studentów,
 • 8. prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym w ustalonym wymiarze, w terminach ustalonych harmonogramem zajęć z wykorzystaniem aparatury i sprzętu dostępnego w Uczelni,
 • 9. doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się z uwzględnieniem opinii wyrażonych w ankietach studenckich oceny pracownika,
 • 10. przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • 11. prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz własnymi kompetencjami w tym proponowanie problematyki prac dyplomowych oraz kontrola tych prac w systemie antyplagiatowym,
 • 12. recenzowanie prac dyplomowych,
 • 13. udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • 14. troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • 15. wykonywane innych czynności zleconych przez przełożonego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego,
 • 16. udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem,
 • 17. udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.,
 • 18. inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną w tym poszukiwanie i zgłaszanie władzom uczelni możliwości pozyskania środków finansowych na badania lub działalność dydaktyczną ze źródeł zewnętrznych,
 • 19. wykonywanie innych czynności organizacyjnych zleconych przez przełożonego, mających wpływ na właściwe funkcjonowanie Uczelni.

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia nauczycielom akademickim możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie,
 • 2. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym, praktycznym, osiągnięciach zawodowych zdobytych poza szkolnictwem wyższym),
 • 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • 5. kopie innych dokumentów poświadczających spełnienie przez kandydata wymogów konkursowych,
 • 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i § 3 oraz art. 221b § 1 K.P.),
 • 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ich wykorzystania w kolejnych naborach - w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.
 • 9. osoba aplikująca może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jej ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • w terminie: do dnia 5 lipca 2024 r. do godz. 12:00
  w miejscu: Akademia Łomżyńska 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)
  w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referen. ROs.1102.3.24 oraz z dopiskiem: „konkurs na stanowisko profesora uczelni na WPiA AŁ"