adiunkt

Collegium Polonicum
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

PROREKTOR

DS. KADR I ROZWOJU

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (UAM)

 

OGŁASZA

 

KONKURS

 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Collegium Polonicum UAM w Słubicach

 

Jeden z najlepszych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, uczelnia łącząca tradycję, wybitne osiągnięcia naukowe z atrakcyjnymi i nowoczesnymi programami kształcenia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje kandydata na stanowisko: adiunkta w Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

1.    Nr referencyjny konkursu: konkurs_17_Collegium Polonicum_adiunkt_1_2021.

2.    Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.

4.    Przewidywany czas zatrudnienia: jeden rok z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (rozpoczęcie zatrudnienia: 01.10.2021 r.).

5.    Miejsce pracy: Collegium Polonicum (CP), ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.

 

I.              Opis stanowiska pracy:

 

Miejscem pracy jest Collegium Polonicum (CP) w Słubicach (polsko-niemiecka instytucja badawczo-dydaktyczna będąca wspólną placówką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)[1]. Stanowisko pracy ulokowane jest w obszarze dydaktyki społeczeństwa cyfrowego i zarządzania,
w ramach nowopowstałej jednostki European New School of Digital Studies (ENS: European New School of Digital Studies – Home) i uruchomionego polsko-niemieckiego, anglojęzycznego kierunku studiów magisterskich Digital Entrepreneurship (MoDE).

 

 

 

Do podstawowych zadań zatrudnionego pracownika należeć będzie:

Ø  prowadzenie zajęć dla międzynarodowego grona studentów tego kierunku;

Ø  znaczący wkład w organizację i dalszy rozwój kierunku studiów Digital Entrepreneurship.

Profil pożądanego kandydata powinien łączyć edukację i doświadczenie oraz dorobek naukowy
z zakresu nauk o zarządzaniu oraz studiów cyfrowych. Na płaszczyźnie dydaktycznej oznacza to umiejętność prowadzenia zajęć w obszarze tematycznym społeczeństwa cyfrowego, zarządzania i przedsiębiorczości. Głównym językiem pracy będzie język angielski. Zatrudniony pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki w budynku Collegium Polonicum minimum trzy dni robocze w tygodniu. Umowa przewidziana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.

II.            Warunki konkursu określone przez komisję konkursową:

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 tj. ze zmianami) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Ø  stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinach związanych z kierunkiem studiów Digital Entrepreneurship, przede wszystkim: nauki o zarządzaniu i jakości,  nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, informatyka;

Ø  udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej (ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów z zakresu społeczeństwa cyfrowego, zarządzania
i przedsiębiorczości),  organizacyjnej i współpracy międzynarodowej;

Ø  udokumentowany dorobek naukowy;

Ø  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pracę;

Ø  komunikatywna znajomość języka polskiego.

 

III.           Wymagane dokumenty:

 

1.    Zgłoszenie kandydata do konkursu adresowane do Rektora UAM;

2.    Curriculum Vitae;

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4.    Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);

5.    Poświadczone dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie dydaktyczne
oraz ew. dodatkowe certyfikaty;

6.    Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

7.    Inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i doświadczenie we współpracy naukowej.

IV.          Oferujemy:

1.     Interesującą pracę na granicy polsko-niemieckiej;

2.     Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

3.     Pakiet świadczeń pozapłacowych;

4.     Rozwój kwalifikacji zawodowych, w tym możliwość udziału w szkoleniach językowych;

5.     Atmosferę szacunku i współpracy.

 

 

V.            Dokumenty należy złożyć do dn. 30.06.2021 r., podając numer referencyjny konkursu.

Dokumenty prosimy kierować pocztą na adres:

Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

lub pocztą elektroniczną na adres: colpol@cp.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

61 829 68 01 w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Klauzula informacyjna RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.     Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.     Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na colpol@cp.edu.pl