asystent

Zarządzania
Uniwersytet Gdański
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

 

                                                                                                                                                                       Uniwersytet Gdański

                                                                                                                                                                       Wydział Zarządzania

 
                                                                                                                                                                         Sopot, 10.03.2023 r.
 

                                          Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

                                        ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska asystenta

                                             w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

                                                                   w Katedrze Marketingu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu (100% etatu).

Termin składania dokumentów: do 11.04.2023r.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Marketingu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 09.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.04.2023r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 • podanie do Rektora UG,
 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie nauk społecznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • informację o możliwym i preferowanym terminie rozpoczęcia pracy,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1 (w przypadku składania podania przez obcokrajowców).

  W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie, Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu przez Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. Jana Bażyńskiego 8 (80-309) w Gdańsku, stosownie do treści przepisów Ustawy z dnia 18 maja 2018r. Dz. U. z 2019, poz. 1781 z póź. zmianami i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Ponadto oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe imię (imiona), nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe podane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   

                                                                                                                      Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                                       prof. dr hab. Mirosław Szreder

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marketing.wzr@ug.edu.pl