Pełnomocnik rektora ds. rozwoju kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Humanitas
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska: 

 • monitorowanie oraz analiza rynku studiów w dyscyplinie zarządzanie
  i dyscyplinach pokrewnych (takich jak np. zarządzanie bezpieczeństwem, psychologia biznesu etc.), zarówno w kraju, jak i za granicą – wskazywanie trendów edukacyjnych z tym związanych / studia I, II stopnia oraz studiów podyplomowych, MBA, EMBA /;  
 • inicjowanie kontaktów, budowanie relacji i koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni (przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami) a uczelnią w zakresie odnoszącym się do studiów w dyscyplinie zarządzanie i dyscyplinach pokrewnych;  
 • organizacja staży, praktyk dydaktycznych i naukowych oraz wizyt studyjnych dla studentów i pracowników uczelni związanych ze studiami w dyscyplinie zarządzanie i dyscyplinach pokrewnych; 
 • reprezentacja uczelni w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (i dyscyplinach pokrewnych) w kontaktach z mediami, partnerami biznesowymi i naukowymi (w tym uczelniami zagranicznymi); 
 • przygotowanie oraz koordynowanie procesów komercjalizacji oferty uczelni dla przedsiębiorstw w tym: warsztatów, seminariów, konferencji w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (i pokrewnych), mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem społeczno – gospodarczym a uczelnią;  
 • przygotowanie oraz koordynowanie procesów komercjalizacji oferty uczelni w zakresie badań naukowych w przedsiębiorstwach;  
 • wpieranie  działań związanych z pozyskiwaniem przez uczelnię kadry dydaktycznej na rynku krajowym oraz zagranicznym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i pokrewnych (w tym praktyków biznesu); 
 • zarządzanie projektami dydaktycznymi uczelni w zakresie studiów MBA i studiów podyplomowych w dyscyplinie zarządzania i pokrewnych, w tym opracowywanie programu studiów, pozyskiwanie kadry dydaktycznej, wspieranie procesów rekrutacji i promocji, prowadzenie analiz rynkowych na potrzeby kształtowania oferty dydaktycznej uczelni, nadzór nad przebiegiem procesu dydaktycznego; 
 • planowanie i koordynacja, we współpracy z działem promocji uczelni, przebiegu projektów rekrutacyjnych, informacyjnych i wizerunkowych służących promocji kierunku zarządzanie i kierunków pokrewnych, udział w organizacji (w aspekcie merytorycznym / programowym) imprez oraz wydarzeń (targi, prezentacje itp.), mających na celu propagowanie oferty studiów na kierunkach menedżerskich.

Podstawowe wymogi kompetencyjne:   

 • wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie;
 • doświadczenie organizacyjne związane z pracą z zarządami i lub na poziomie zarządu organizacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • dorobek i/lub  zainteresowanie badawcze z dyscypliny nauki o zarządzaniu (pożądany udział w projektach badawczych);
 • umiejętność budowania relacji i podtrzymywania kontaktów biznesowych, w tym na rynku międzynarodowym;
 • pożądana znajomość specyfiki firm rodzinnych w kraju oraz Europie.  
   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dużą samodzielność z możliwością wdrażania własnych pomysłów,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • wsparcie organizacyjne i niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym,
 • możliwość rozwoju naukowego.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1). Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania oraz że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.”

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.bulica@humanitas.edu.pl