1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Asystent w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Charakterystyka stanowiska:

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy  naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

Od kandydata wymagany jest tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki, a ponadto doświadczenie w pracy naukowej poparte dorobkiem w postaci opublikowanych artykułów naukowych. Szczególnie korzystane będzie posiadanie publikacji w uznanych czasopismach naukowych. Wymagana jest biegłość w programowaniu systemów graficznych, w szczególności znajomość biblioteki OpenGL oraz implementacji shaderów, technologii syntezy obrazów czasu rzeczywistego oraz metody śledzenia promieni. Mile widziane jest  doświadczenie związane ze znajomością technologii wyświetlaczy stereoskopowych, w tym wyświetlaczy NED z akomodacją.

Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czytanie oraz pisanie prac naukowych. Mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z grafiki komputerowej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) C.V.,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka,

5) udokumentowaną znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) program zamierzeń kandydata na stanowisku asystenta,

7) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki

Dziekanat pok. 103

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49, Tel. 91 449 55 19

Termin składania dokumentów: 27.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.09.2022

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2022 – 30.09.2024

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Rektor

…………………………………

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.      pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.      telefonicznie: 091 449 4924,

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwisniewska@zut.edu.pl