adiunkt

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta (w zakresie prawa konstytucyjnego) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4. dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;
 5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawaz oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;
 6. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający wpis na listę radców prawnych albo adwokatów oraz oświadczenie o realizowanej praktyce zawodowej (minimum 5-letniej);
 7. informacje o dorobku naukowym lub zawodowym (w tym wykaz publikacji lub przykładowych pism procesowych), dydaktycznym i organizatorskim (w tym o doświadczeniu w zakresie zarządzania /koordynowania prac zespołu) albo oświadczenie o ich braku;
 8. znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
 9. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 10. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A (pok.116)

70-240 Szczecin

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wpia.usz.edu.pl.