Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

urszula.kosinska@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2.       wniosek o zatrudnienie,

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia magistra na kierunku Mikrobiologia lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,   

5.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7.       informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie nauki biologiczne (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, udziały na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

8.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie konferencji),

9.       kandydat powinien mieć:

a.       dorobek naukowy w zakresie immunologii, mikrobiologii oraz wirusologii (badania nad wirusem Lagovirus europaeus) – min. 200 pkt z listy A (MEiN),

b.       umiejętności i doświadczenie w pisaniu publikacji – prac naukowych,

c.        doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym,

d.       doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (w szczególności królik) – min. 1 rok,

e.       odbyte szkolenie PolLASA dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń na zwierzętach doświadczalnych,

f.         odbyte szkolenie z obsługi cytometru przepływowego (BD FACS Canto II) oraz termocyklera Real-Time PCR (Roche LightCycler 480),

g.       znajomość programów do edycji artykułów naukowych (Mendeley, Zotero),

h.       umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim i angielskim w mowie i w piśmie.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę.

Zatrudnienie od nowego roku akademickiego – 1 października 2022 r.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na poniżej wskazany adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików pdf na adres: urszula.kosinska@usz.edu.pl:

Uniwersytet Szczeciński

Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

ul. Mickiewicza 16 (pok. 220)

70-383 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 18.07.2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula.kosinska@usz.edu.pl