asystent naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Doktor fizyki, biofizyki, chemii fizycznej, lub w dyscyplinie pokrewnej.

 

2. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie:

– optyka nanostruktur hybrydowych,

– mikroskopia fluorescencyjna,

– wzmocnienie plazmonowe,

– przekaz energii.

 

Planowane zatrudnienie: 1.07.2021 – 31.12.2022.

Zatrudnienie w ramach programu ,,Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza – Centrum Doskonałości: Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”.