adiunkt

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku    (geologia);

2.doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geologii;

3.udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geologii, w tym publikacje w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (wskazane artykuły z IF) oraz wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych

4.udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych; współpraca międzynarodowa

5.Praktyczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych, w tym zastosowanie GIS w geologii

6.znajomość języka angielskiego (w tym specjalistycznego z zakresu geologii) w mowie i piśmie;

7.znajomość języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.