asystent

Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej.

2. Posiadają stopień magistra z udokumentowanym zaawansowaniem pracy doktorskiej w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

3. Posiadają wiedzę i udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, w szczególności w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej oraz sporządzania dokumentacji konserwatorskiej.

4. Posiadają wiedzę i udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia ćwiczeń terenowych na kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, w szczególności w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa ściennego.

5. Posiadają udokumentowany dorobek naukowo-artystyczny w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz doświadczenie w pracach zespołowych w Polce i za granicą.

6. Wykazują się biegłą znajomością języka polskiego oraz znajomością języka obcego nowożytnego, potwierdzoną certyfikatem na poziomie co najmniej C1, umożliwiającą prowadzenie dydaktyki i działalności badawczej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.