asystent

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska, Geografia lub Geologia specjalizujący się w badaniach skutków sedymentacyjnych i morfologicznych wietrzenia, denudacji i erozji powierzchni terenu, a także w rozpoznaniu dynamiki tych procesów z wykorzystaniem technik pomiaru radionuklidów do określania wieku osadów. Udokumentowane umiejętności w zakresie stosowania szeregu metod geochronologii, w tym datowania osadów metodą OSL, oznaczenia zawartości 10Be oraz 239+240Pu. Znajomość podstawowych procesów geomorfologicznych kształtujących formy rzeźby terenu, a zwłaszcza procesów erozji i denudacji krajobrazów polodowcowych. Wymierny dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w Web of Science. Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych. Udokumentowany udział w zagranicznych stażach naukowych oraz aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B.2. Zatrudnienie na UMK w Toruniu będzie pierwszym miejscem pracy w pełnym wymiarze godzin.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.