adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywności
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk

o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: Nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 08.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.04.2021-22.04.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: mikrobiologia żywności, technologia mleka, bioaktywne peptydy
w produktach mlecznych, biotechnologia

LINK DO STRONY:

        I.            Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

      II.            Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl

    III.            Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

 

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który łącznie spełnia następujące wymagania:

·         posiada stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia;

·         wykazuje znajomość standardowych technik mikrobiologicznych, metod analizy fizykochemicznej mleka i przetworów mlecznych, technik chromatograficznych, technik molekularnych;

·         posiada pogłębioną i udokumentowaną wiedzę z obszaru:

–          mikrobiologii i technologii mleka w zakresie: technologii produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających, twarogów i serów topionych, procesów biochemicznych zachodzących w fermentowanych produktach mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem przemian proteolitycznych w serach podpuszczkowych dojrzewających, metod przyspieszania dojrzewania serów oraz zastosowania dodatkowych kultur bakterii mlekowych w serowarstwie, zagadnień związanych z występowaniem bioaktywnych peptydów i innych związków biologicznie aktywnych w produktach mlecznych,

–          mikrobiologii żywności w zakresie: występowania patogenów w produktach spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem występowania i charakterystyki potencjału genetycznego i chorobotwórczego bakterii z rodzaju Cronobacter,

–          biotechnologicznego zastosowania polimerów bakteryjnych jako nośników substancji biologicznie aktywnych;

·         posiada impact factor nie mniejszy niż 35,0;

·         był uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych;

·         Posiada minimum 7 lat doświadczenia pracy w jednostce naukowej (instytut, uczelnia wyższa)

·         posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu ogólnej technologii żywności, technologii mleka, mikrobiologii i biotechnologii w mleczarstwie, technologii i higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwa żywności, zastosowania kultur starterowych w przemyśle spożywczym, współczesnych technologii w przemyśle spożywczym;

·         posiada doświadczenie jako promotor prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) oraz jako promotor pomocniczy co najmniej jednej rozprawy doktorskiej;

·         ma ukończone podyplomowe studia pedagogiczne;

·         wykazuje znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·         posiada doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze popularno-naukowym;

·         był kierownikiem co najmniej jednego projektu naukowego, finansowanego przez NCN;

·         posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;

·         sprawnie posługuje się komputerowymi programami użytkowymi m.in. MS TEAMs oraz statystycznymi.

 

Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych, życzliwość i lojalność wobec współpracowników oraz studentów.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów doktorskich,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania.

6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy  przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.

 

 

Osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa,

ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937510 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.04.2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.