adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i związana jest z realizacją projektu badawczego pt. „Drop-casting wspomagany fotopolimeryzacją jako nowatorska technika wytwarzania mikrokul i mikrosfer ceramicznych do zastosowań mechanicznych i katalitycznych”. Badania będą ukierunkowane na otrzymywanie m.in. ceramiki tlenkowej o geometrii kulistej w oparciu o zaproponowaną przez Zespół Ceramiki Zaawansowanej nowatorską technikę formowania – UV curing assisted drop-casting. Ponadto, w celach porównawczych tworzywa ceramiczne będą otrzymywane innymi technikami formowania. Osoba aplikująca powinna mieć bardzo dobre przygotowanie w zakresie metod badawczych, takich jak: analiza właściwości reologicznych dyspersji, analiza potencjału zeta zawiesin, badania gęstości, wytrzymałości mechanicznej, twardości i odporności na kruche pękanie materiałów. Pożądana jest umiejętność formowania materiałów ceramicznych różnymi technikami, takimi jak: prasowanie, odlewanie z gęstwy, odlewanie folii, odlewanie odśrodkowe czy odlewanie żelowe. Ponadto, Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością pozyskiwania grantów badawczych.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.04.2023
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu, dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 315, tel.: (+48 22) 234 7413, e-mail: paulina.wiecinska@pw.edu.pl.