Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska

Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Ze względu na profil zajęć dydaktycznych, kandydat musi odznaczać się bardzo dobrą znajomością języków polskiego i angielskiego, gdyż większość przedmiotów będzie prowadzona w języku polskim, a część w angielskim. Przedmioty przewidziane do prowadzenia obejmują procesy membranowe, procesy separacji w biotechnologii oraz bioprocesy, stąd kandydat musi posiadać wiedzę teoretyczną umożliwiającą mu prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących tej tematyki. Wymagane jest także doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku polskim. Oprócz działalności dydaktycznej przewiduje się bardzo specjalistyczną pracę badawczą. W związku z tym Kandydat powinien posiadać znajomość tematyki dyspersji mikro- i nanopęcherzyków gazów w cieczach, w tym ich wytwarzania, stabilności oraz zastosowań. Znajomość tematyki powinna być poparta artykułami naukowymi w czasopismach z listy JCR oraz referatami wygłoszonymi na międzynarodowych konferencjach. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi urządzeń do analizy rozmiaru obiektów w skali nano oraz interpretacji wyników uzyskiwanych przy pomocy tych urządzeń.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,  ul. Waryńskiego 1, pok. 173, tel. (22) 234 63 69.

Bliższych informacji udziela: Agnieszka Fronc.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.04.2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej6