Adiunkt badawczy

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych (dane satelitarne, dane przestrzenne, dane geoprzestrzenne, dane pochodzące z mediów społecznościowych i telefonów komórkowych, dane administracyjne, itp.) w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Prace badawcze prowadzone w ramach Działania mogą dotyczyć metod uzyskiwania lub łączenia nowych rodzajów danych, harmonizacji danych tego typu pochodzących z różnych źródeł lub innowacyjnego wykorzystania tego typu danych. W szczególności możliwe jest prowadzenie badań w następujących obszarach:

·         wykorzystanie treści z mediów społecznościowych oraz danych z telefonów komórkowych do analizy zjawisk mobilności i nierówności;

·         pomiar nierówności, ubóstwa i innych zjawisk dystrybucyjnych przy użyciu połączonych danych ankietowych, podatkowych, danych ze spisów powszechnych oraz metod statystyki małych obszarów;

·         wykorzystanie nowatorskich metod łączenia danych administracyjnych i sondażowych (np. capture-recapture) do szacowania trudno mierzalnych procesów społecznych;

·         użycie zdjęć satelitarnych i innych danych przestrzennych lub geoprzestrzennych do badania zamożności, ubóstwa i nierówności na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym;

.         pomiar nierówności ekonomicznych przy wykorzystaniu danych ankietowych, administracyjnych danych podatkowych oraz danych z rachunków narodowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mbrzezinski@wne.uw.edu.pl