adiunkt (post-doc) ze znajomością jęz. aramejskiego

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)
w grupie pracowników badawczych na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Starożytnej
w projekcie badawczym Beethoven NCN:
„Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej  wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.)
w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”

 

Planowane zatrudnienie na pełen etat na 15 miesięcy.

Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 150 000 zł / 15 miesięcy.

Zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub jak najwcześniej po tej dacie).

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

 1. Stopień doktora, nadany nie wcześniej niż 7 lat temu, przez inną instytucję niż Uniwersytet Warszawski, lub oświadczenie o nadaniu stopnia doktora przed dniem rozpoczęcia zatrudnienia na UW.
 2. Doświadczenie w pracy badawczej w obszarze literatury aramejskiej I tysiąclecia p.n.e., ze szczególnym uwzględnieniem epoki perskiej.
 3. Znajomość języka aramejskiego.
 4. Wiedza z zakresu dziejów i religii Judejczyków w I tysiącleciu p.n.e.
 5. Znajomość języka angielskiego (płynność w mowie i pisaniu).
   

II. Zakres prac

 1. Prowadzenie badań nad tekstami aramejskimi VI-III wieku p.n.e. ilustrującymi dzieje i religię Judejczyków.
 2. Udział w pracach zespołu badawczego.
 3. Publikacja wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych na temat aspektów religii Judejczyków w świetle badanych tekstów (przynajmniej jeden tekst naukowy).
 4. Udział w rozpowszechnianiu wyników projektu na międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.
 5. Udział w spotkaniach zespołu badawczego (stacjonarnie lub przez wideokomunikator).
   

III. Procedura konkursowa

 • Termin składania dokumentacji: 28 września 2022 r.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 listopada 2022 r. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania.

Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

IV. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika 

 1. Realizacja zadań badawczych projektu grantowego.
 2. Przedstawianie uzyskanych wyników badań na warsztatach i konferencjach naukowych.
 3. Publikacja wyników w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
 4. Udział w organizacji wydarzeń związanych z projektem badawczym, takich jak konferencje i warsztaty, zarówno te o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym/promocyjnym.
 5. Organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu.
   

V. Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 2. Opis planów badawczych związanych z projektem.
 3. Aktualny życiorys naukowy, w tym wykształcenie, informacje zawodowe (poprzednie zatrudnienie) ze szczególnym uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych przerw w karierze, znajomość języków, stypendia/wyróżnienia, lista publikacji i prezentacji konferencyjnych, informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów badawczych, w tym grantów finansowanych zewnętrznie ze środków krajowych i zagranicznych, spis pełnionych funkcji w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego, stowarzyszeniach naukowych oraz podmiotach eksperckich  (jeśli dotyczy), informacje na temat osiągnięć organizacyjnych.
 4. Dyplom doktorski lub oświadczenie promotora o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora. Stopień doktora musi być uzyskany przed momentem zatrudnienia.
 5. Dane kontaktowe dwóch osób polecających (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
 6. Kwestionariusz osobowy (FORMULARZ dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW).
 7. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępna na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4). 
   

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Konkurs: Judeans-Aramaic”.

*****

Dean of the Faculty of History of the University of Warsaw announces
a Call for candidates for a position of postdoctoral researcher
in the Department of Ancient History, Faculty of History, University of Warsaw
in Beethoven NCN research project:
“The Dawn of Monotheism? Judean religion(s) in Persian and Early Hellenistic Period
(5th-3rd cent. BCE) in the light of iconographic, epigraphical and Biblical sources”

 

Full-time employment planned for 15 months.

Planned gross gross basic salary: 150,000 PLN per 15 months.

Employment is possible from 1 January 2023 (or as soon as possible thereafter).

 

I. Person specification: essential criteria

 1. Ph.D. degree obtained no earlier than 7 years ago, in institution other than the University of Warsaw, or a declaration that the candidate is expected to hold a Ph.D. degree on the day of starting the employment.
 2. Experience with research on the Aramaic literature from the I Millennium BCE, in particular from the Persian Period.
 3. Knowledge of Aramaic.
 4. Knowledge of history and religion of the Judeans in the I Millennium BCE.
 5. Modern languages: fluency in English.

 

II. Scope of work

 1. Research on the Aramaic texts from 6th – 3rd cent. BCE relevant to the history and religion of the Judeans.
 2. Participation in the grant-team works.
 3. Submission of at least one paper to a high-ranking international journal, discussing aspects of Judean religion in Mesopotamian diaspora.
 4. Dissemination of results of the project at international conferences and seminars.
 5. Participation in the weekly team meetings (in person or via video communicators) discussing the work progress.

III. Selection procedure

 • Application deadline: 28 September 2022.
 • The results will be announced by 15 November 2022, and candidates will be informed by e-mail.
 • After a formal assessment of the applications, the committee may make a preliminary evaluation of the applications and on this basis select a shortlist of candidates admitted to further stages of the procedure.

The recruitment process follows the procedure determined in the Statute of the University of Warsaw and the relevant rules of the University of Warsaw and Faculty of History.

 

IV. Description of responsibilities

 1. Completing the research tasks of the project.
 2. Regular presentation of obtained research results at workshops and scientific conferences.
 3. Publication of results in international scientific journals and publications.
 4. Participation in the organization of events related to the research project, such as conferences and workshops, both scientific and popularizing science.
 5. Organizing and regularly participating in research team meetings; collaborating with the PI and other team members.
   

V. How to apply

Required documents:

 1. A letter of application (to the Rector of the University of Warsaw).
 2. Description of the research project related to the grant.
 3. Current scientific curriculum vitae, including education, professional information (previous employment) with particular emphasis on and justification of any career breaks, language skills, scholarships/awards, list of publications and conference presentations, information on completed and ongoing research projects, including externally funded grants from domestic and foreign sources, list of functions held in scientific and higher education institutions, scientific associations and expert bodies (if applicable), information on organizational achievements.
 4. Ph.D. degree or a statement from your supervisor that you expect to receive your Ph.D. degree before the date of employment.
 5. Names and contact details (email, phone number) of two referees.
 6. An administrative questionnaire (“Personal questionnaire for the person applying for employment – document docx”).
 7. GDPR consent statement (”Information on personal data processing”, attached below).
 8. Please include in your application the following statement:
  “I am familiar with the conditions of conducting a call for the position of an academic teacher at the University of Warsaw (Decree No. 106 of the Rector of the UW of 27 September 2019, paragraph 1, point 4).”

All documents should be sent by e-mail to the following address: dziekanat.wh@uw.edu.pl under the title: “Call: Judeans-Aramaic”.

Załączniki