asystent

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

·         stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (Architektura i urbanistyka)

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie

·         wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu budownictwa ogólnego, architektury i urbanistyki, projektowania w budownictwie

·         gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego

·         dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         biegła znajomość pakietu Ms Office, Autocad, Microstation, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

·         aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w stażu i projektach międzynarodowych

·         widoczna działalność artystyczno-badawcza, w tym udział w warsztatach artystyczno – projektowych, organizacja wystaw architektonicznych

·         mile widziane zainteresowania naukowe z zakresu projektowania, architektury miejskiego rolnictwa, miejskich systemów żywnościowych, ogrodów społecznościowych

·         doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku projektowego w konkursie do instytucji finansujących badania (dodatkowy atut)

·         dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

  •  opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów
    w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych
    w odpowiednich wykazach MNiSW,
  •   kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
  • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl