Asystent badaczo-dydaktyczny

Instytut Biologii- Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 06.02.2022 do 12.02.2022

LINK DO STRONY:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genetyka i genomika  stresów biotycznych i abiotycznych roślin, biotechnologia

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy mgr lub doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych, dyscyplinie biotechnologia lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski.

 

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien charakteryzować się następującymi cechami:

–       dobra znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin,

–       dobra znajomość podstawowych technik genetyki molekularnej i kultur in vitro roślin oraz narzędzi bioinformatycznych,

–       umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–       biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

–       umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu genetyki, inżynierii genetycznej, kultur in vitro, (2) znajomość aktualnych zagadnień z zakresu genetyki i genomiki, transkryptomiki roślin, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach naukowych

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

–       podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

–       odpis dyplomu doktora,

–       wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac naukowych,

 

 

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Dodatkowe informacje: dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska (prof. SGGW), budynek. 37 pokój 2/73, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 5932174. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15.02.2022 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl