asystent dydaktyczny

Wydział Elektroniki WAT
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

 

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20 sierpnia 2021r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2021r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

–      realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć    laboratoryjnych,

–      udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

–      rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;

–      aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;

–      realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym

stanowiskiem;

–      przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

 

Wymagania od kandydatów:

–      spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478),

–      tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: elektronika lub pokrewnej,

–      wiedza w zakresie elektroniki z uwzględnieniem elektroniki i techniki mikrofalowej,

–      wiedza z zakresu teorii pola elektromagnetycznego,

–      umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

–      zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne,

–      umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim,

–      udokumentowana znajomość języka angielskiego,

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–      podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–      kwestionariusz osobowy;

–      życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–      odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

–      oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych,

–      oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–      oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–      oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

 

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do  20.08.2021r:

–        osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114

–        listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

–        pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wel@wat.edu.pl fax: 261 839 444

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 050, 261 839 831

 

 

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.       

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni  od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wel@wat.edu.pl