asystent – taniec

Wydział Tańca
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Dziekan Wydziału Tańca UMFC

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta,

dla którego UMFC będzie pierwszym miejscem pracy,

w zakresie tańca na kierunku Taniec

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         spełniają wymogi określone w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 478),

·         posiadają dyplom ukończenia ogólnokształcącej szkoły baletowej

·         posiadają dyplom ukończenia magisterskich studiów na kierunku Taniec, specjalność pedagogiczna 

·         posiadają znaczące osiągnięcia artystyczne

 

Wymagane dokumenty

1.     Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC.

2.     Poświadczona kopia dyplomu ukończenia ogólnokształcącej szkoły baletowej.

3.     Poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia magistra sztuk muzycznych                    w zakresie tańca.

4.     Dokumentacja dorobku artystycznego.

5.     Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC).

6.     Curriculum vitae.

7.     Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych          w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC).

8.     Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC).

 

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Oferty pracy”.

 

Kandydat zobowiązany jest do:

– omówienia lekcji tańca w wybranej przez Komisję technice,

– przeprowadzenia fragmentu zajęć dydaktycznych ze wskazanym przez UMFC studentem        (ok. 20 minut),

– udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty należy składać do dnia 22.09.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Tańca, pok. 310,        w budynku UMFC, ul. Okólnik 2 w Warszawie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.09.2022 r.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia
na stanowisku asystenta.

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem.
Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia .
Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na taniec@chopin.edu.pl