Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5000 brutto, brutto
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Wymagania:

–          Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska lub pokrewnym.

–          Teoretyczna i praktyczna znajomość chemii analitycznej szczególnie w zakresie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

–          Dobra znajomość języka angielskiego.

–          Silna motywacja do pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i chęć uczenia się.

Opis zadań:

–          Pobieranie próbek powietrza zanieczyszczonego odorantami i odorami in situ.

–          Przygotowywanie i analiza próbek.

–          Analiza sensoryczna próbek powietrza metodą chromatografii gazowej sprzężonej z portem odorymetrycznym.

–          Rozwijanie i opracowywanie metod analitycznych do jakościowego i ilościowego oznaczania odorantów.

–          Modelowanie kinetyki odorantów w atmosferze.

–          Analiza wyników badań.

–          Przygotowywanie publikacji naukowych.

–          Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu, seminariach i konferencjach naukowych.

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 Luty 2022, 23:59

Forma składania ofert: e-mail – rbarczak@chem.uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat będzie pracować pod kierownictwem dra inż. Radosława Barczaka (kierownika projektu oraz promotora pomocniczego) oraz prof. Tomasza Gierczaka (promotora doktoranta(-ki)) w projekcie “Wybór kluczowych odorantów na podstawie ich kinetyki i degradacji z komponentami atmosfery w przewidywaniu zasięgu oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków.”  Stypendium fundowane będzie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS-ST (2021/41/B/ST8/03440). W projekcie zapewnione są środki na udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Budżet stypendium: 5000 PLN/miesiąc (brutto, brutto). Stypendium sumuje się ze stypendium otrzymywanego ze szkoły doktorskiej.

Okres zatrudnienia w projekcie: 36 miesięcy.

Warunki aplikowania:

W tytule e-maila z aplikacją proszę wpisać: PhD candidate OPUS, imię i nazwisko. Aplikacja powinna zawierać (preferowany format PDF):

–          CV z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i wyróżnień.

–          list motywacyjny z krótkim opisem prowadzonych badań oraz prac.

Informacje dodatkowe

–          Ocena wniosków kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.

–          Podpisana klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ – zakładka „Dla kandydata do pracy”.

–          Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Stypendium zostanie przyznane osobie z największą ilością punktów.

–          W przypadku rezygnacji kandydata z największą ilością punktów, Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rankingowej

–          Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 3 Marca 2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rbarczak@chem.uw.edu.pl