Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego i posiadać predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

  • płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie;
  • profil naukowy wiążący się ze specjalnością Zakładu Kartografii;
  • zaawansowana umiejętność programowania i projektowania systemów informatycznych;
  • co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami informatycznymi;
  • co najmniej 5 letnie doświadczenie produkcyjne w obszarze informatyki i geoinformatyki;
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej po uzyskaniu stopnia doktora uprawniające do pełnienia funkcji promotora w pracach magisterskich.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii18

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iwona.kepa@pw.edu.pl