profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

OGŁOSZENIE NR 4/2021
DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: profesor uczelni b-d, pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
TERMIN SKŁADANIA OFERT:23.04.2021
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 październik 2021 roku
 
Przewidywany zakres obowiązków:
–      prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: zarządzania ryzykiem, analizy rynku oraz oceny projektów inwestycyjnych;
–      prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości;
–      prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie;
–      uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo – dydaktycznych;
–      prowadzenie badań naukowych z zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości;
–      publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
 
Wymagania od kandydatów:
–       spełnianie wymagań określonych w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
–       tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauka o zarządzaniu i jakości;
–       zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania;
–       udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
–       doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem i zarządzania organizacjami publicznymi;
–       doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
–       doświadczenie w redagowaniu publikacji naukowych;
–       doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich;
–       dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
–       w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
 
 
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
–      życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
–      wykaz publikacji z ostatnich 5 lat, wraz z aktualną punktacją określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
–      liczba cytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i  Google Scholar,
–      wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
–      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
–      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;
–      klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
–      oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie – o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej  lub zespole pracowników Akademii;
–      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia.
 
 
Dokumenty należy składać w terminie do 23.04.2021
–      osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) budynek 135, pok. 029, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
–      listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
–      pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl
 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-83-95-24
 
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
 
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.