adiunkt

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geografii Fizycznej

 

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

 

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

 

Słowa kluczowe: geografia, geografia fizyczna, geochemia, paleogeografia czwartorzędu

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

·        stopień naukowy doktora w Dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

·         dorobek publikacyjny, którego istotną część stanowią publikacje w czasopismach indeksowanych przez Web of Science, zawierający osiągnięcia z zakresu paleogeografii czwartorzędu, litostratygrafii i geochemii;

bardzo dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów ArcGIS, CorelDRAW, Grapher;
znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego;
udokumentowany, czynny udział w konferencjach naukowych;
doświadczenia w organizacji konferencji naukowych;
doświadczenie i udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (np. projekty NCN),
udokumentowany, czynny udział w projektach badawczych;
doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych (w szczególności osadów środowisk glacigenicznych);
doświadczenie dydaktyczne;
preferowane doświadczenie w interpretacji danych geochemicznych dotyczących sekwencji lessowo-glebowych oraz osadów innych środowisk glacigenicznych;
preferowane dodatkowe wykształcenie geologiczne;
preferowane posiadanie prawa jazdy oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych.

 

Podstawowe obowiązki na stanowisku adiunkta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

·         obszar badawczy: prowadzenie wielowskaźnikowych badań osadów środowisk glacigenicznych, wykorzystanie metod geochemicznych w badaniach litostratygraficznych, nawiązywanie współpracy międzynarodowej,

·         obszar dydaktyczny: prowadzenie zajęć dydaktycznych (ok. 320 godzin – np. Technologie informacyjne, Fizjografia planistyczna, Fizjografia urbanistyczna, Ćwiczenia terenowe: Strefy krajobrazowe w Europie oraz hydrologia), sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi, udział w organizacji procesu kształcenia,

·         obszar organizacyjny: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Fizycznej (organizacja seminariów i konferencji), koordynowanie procesu pozyskiwania projektów badawczych przez pracowników Zakładu, opieka nad mediami społecznościowymi z logo Zakładu Geografii Fizycznej.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 roku

Wymiar etatu: pełny etat

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

1.    życiorys

2.    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.    kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu doktora

4.    autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności

5.    wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki

6.    elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego

7.    dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń 24 maja 2021r. Zgłoszenia proszę kierowac na adres: praca@uwr.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl