Adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań i przygotowanie publikacji naukowych w zakresie przetwórstwa materiałów polimerowych oraz biomateriałów (głównie z termoplastów), otrzymywania kompozytów polimerowych klasycznymi technikami przetwórstwa (wytłaczanie jedno i dwuślimakowe, wtrysk, walcowanie, formowanie włókien techniką elektroprzędzenia oraz folii). Techniki do charakteryzowania materiałów to m.in. reometria kapilarna i rotacyjna, badania wytrzymałościowe (DMTA, udarność, testy statyczne, DSC, TGA, FTiR, UV-Vis). Słowa kluczowe: biomateriały, tworzywa polimerowe, przetwórstwo tworzyw, materiały kompozytowe, fizykochemia polimerów, techniki badań tworzyw polimerowych Zadania: Wytwarzanie materiałów kompozytowych z polimerów (termoplastycznych, duroplastycznych, elastomerów) oraz napełniaczy mineralnych, naturalnych, organicznych. Charakterystyka uzyskanych kompozytów, przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim. Wymagania: Doktorat w dziedzinie Nauki techniczne (obecnie nauki inżynieryjno-techniczne)/Nauki Chemiczne (obecnie nauki ścisłe i przyrodnicze), w dyscyplinie inżynieria materiałowa/technologia chemiczna/inżynieria chemiczna/chemia ze specjalnością materiały polimerowe; dorobek naukowy z tematyki dotyczącej otrzymywania i badania materiałów polimerowych i kompozytowych. Oferujemy: stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, sympatyczną atmosferę pracy, możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, wynagrodzenie 5200zł. Wymagane dokumenty: Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr Syntetyczny życiorys Kwestionariusz osobowy Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej Wykaz publikacji Wykaz i opis staży naukowych Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*                          * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy,  z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora  na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​ Planowany termin zatrudnienia: 01.04.2021 Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131  (tel. 71 320 24 25), do dnia  01.03.2021,  godz. 00:00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru. Załączniki: Kwestionariusz osobowy, Oświadczenie. Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Kandydatów w konkursach na stanowiska akademickie