Asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej 

                                                                    ( w Zakładzie Patofizjologii )           

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko asystenta powinien/na spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom lekarza weterynarii lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku weterynaria;
wykazywać zainteresowanie aktywnością naukową;
posiadać przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie metod hematologicznych;
wykazywać zainteresowania w zakresie patofizjologii zwierząt oraz badaniami nad patofizjologią hemostazy, na modelach in vitro oraz in vivo z wykorzystaniem krwi zwierząt towarzyszących oraz zwierząt gospodarskich;
posiadać znajomość języka angielskiego, potwierdzoną zaświadczeniem albo certyfikatem, na poziomie komunikatywnym (min. B2), która pozwoli na prowadzenie zajęć ze studentami w języku angielskim;
znać biegle język polski.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

podanie do Rektora;
życiorys;
odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,,
certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.
 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na asystenta w KIPiPW).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 14.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.04.2021 r. Zatrudnienie od m-ca kwietnia/maja 2021 r.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.