asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska

Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna

Specjalność: Kataliza heterogeniczna, Adsorpcja, Fizykochemia powierzchni

_______________________________________________________________

Miejsce pracy: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4 

Nr referencyjny: As5/W3/04/2021

Opis stanowiska:

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za  prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie. W zakres badań wchodziły będą zagadnienia dotyczące katalizy, adsorpcji, fizykochemii powierzchni, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności pozyskiwanie i magazynowanie wodoru oraz badania dotyczące ochrony środowiska w tym separacja gazów i redukcja CO2. Do innych zadań należeć będzie przygotowywanie wniosków o granty badawcze oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej: Zjawiska powierzchniowe i kataliza stosowana, Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej, Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej II, Grafika inżynierska, Procesy reaktorowe, Technologia chemiczna – surowce i procesy przemysłu organicznego, Technologia chemiczna – surowce i nośniki energii, Procesy reaktorowe oraz opieka nad dyplomantami.

Zadania:

prowadzenie badań w zakresie preparatyki i charakteryzowania zaawansowanych materiałów porowatych, w szczególności szkieletów metaloorganicznych, ich właściwości sorpcyjnych oraz możliwości zastosowania w procesach katalitycznej konwersji CO2,
analiza i opracowywanie wyników badań, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych,
opieka nad dyplomantami,
prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 

Wymagania:

Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna lub przedstawienie manuskryptu rozprawy doktorskiej,
Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria chemiczna,
Znajomość technik charakteryzacji fizykochemicznej krystalicznych materiałów porowatych
Doświadczenie w prowadzeniu testów katalitycznych
Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
Udokumentowany udział w konferencjach naukowych,
Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach,
Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i umiejętność pracy w zespole, kreatywność, chęć rozwoju,
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim. W dołączonych do wniosku załącznikach powyższe powinno być w maksymalnie dużym stopniu udokumentowane
 

Słowa kluczowe: asystent badawczo-dydaktyczny, kataliza, fizykochemia powierzchni, technologia chemiczna

Wymagane dokumenty:

1.               Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr

2.               Syntetyczny życiorys

3.               Kwestionariusz osobowy

4.               Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra lub doktora

5.               Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.               Wykaz publikacji

7.               Wykaz i opis staży naukowych

8.               Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

9.               Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10.            Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora  na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,  ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław lub złożyć osobiście w Sekretariacie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131  (tel. 71 320 24 25), do dnia  07.05.2021,  godz. 00.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 Załączniki: Kwestionariusz osobowy, Oświadczenie.