1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej

Konkurs nr 72.2023.ZTKiSW.WF.ER z dnia 23 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna

·         w dyscyplinie: literaturoznawstwo, nauki o sztuce

·         w dziedzinie: nauki humanistyczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 1 rok z możliwością przedłużenia

Termin składania dokumentów: 22 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

Od kandydata wymagane jest:

1.    Posiadanie tytułu magistra filologii polskiej.

2.    Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

3.    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

4.    Udokumentowane w życiorysie zawodowym minimum trzyletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (min. 350 h dydaktycznych).

5.    Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie teatrologicznym.

6.    Gotowość do współpracy międzyzakładowej w ramach Instytutu Filologii Polskiej (np. z Zakładem Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej).

7.    Przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do prowadzenia zajęć znajdujących się w agendzie Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych na kierunkach Filologia polska, Krytyka i praktyka tekstu, Antropologia literatury, teatru i filmu oraz specjalności Teatrologia.

8.    Doświadczenie i gotowość do podejmowania aktywności popularyzatorskich (współpraca z teatrami, muzeami i innymi instytucjami kultury) oraz w redagowaniu książek naukowych.

9.    Gotowość do podejmowania aktywności i rozwijania Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych.

10.  Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych: praktyczne doświadczenie lub przebyte szkolenie w zakresie pozyskiwania grantów naukowych, umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w dydaktyce, udokumentowaną umiejętność samodzielnego układania sylabusów autorskich zajęć fakultatywnych z zakresu wiedzy o teatrze i teorii kultury, umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków

1.    Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o teatrze.

2.    Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych wynikających z zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej oraz Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych.

3.    Aplikowanie o projekty i granty badawcze.

4.    Inicjowanie nowych kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

5.    Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych, obowiązków wskazanych przez dyrekcję Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).

2.    Życiorys.

3.    Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia.

4.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).

5.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).

6.    Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.

7.    Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.

9.    Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

10.  Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

11.  Wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji  Konkursowej na adres arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

12.  Sylabus konwersatorium (30 h) zatytułowany „Pojęcie zwrotu w polskim teatrze po 1989”.

13.  Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent72.ZTKiSW.WF”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem. 

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl . 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w powiązaniu z art. 22(1) Kodeksu pracy i art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę stanowić będzie wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest przekazanie dodatkowych, w stosunku do wymaganych, danych osobowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora. W przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie, w zakresie danych o stanie zdrowia, podstawę prawną przetwarzania stanowi wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 

6.    Posiada Pani/Pan prawo do: 

a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże     uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.