Adiunkt badawczy 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii.
Konkurs nr 92.2023.ZB.WB.AH z dnia 20 czerwca 2023 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii
Stanowisko: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza
W dyscyplinie: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej
W dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Termin składania dokumentów: 31 października 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 listopada 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r.
Okres zatrudnienia: czas określony do 38 miesięcy
Wymiar etatu: pełny
Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto
Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/NZ3/0086)

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedyczne/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 3).
 • Zainteresowania naukowe i znajomość technik związana z biochemią, biologią molekularną i komórkową.
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, komunikatywność.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 • Preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy z technikami analizy stresu ER, microRNA, WB oraz NGS.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf?x66349
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf?x66349)
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf)
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki