ADIUNKT BADAWCZY POST-DOC

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta typu post-doc
w grupie pracowników badawczych

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

w projekcie pn.

„Badania nad mikrobiologicznym mechanizmem zwiększania produkcji biometanu z bioodpadów przez typowe materiały węglowe”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu „OPUS 22” realizowany w ramach umowy grantowej nr UMO-2021/43/B/ST8/01924

Opis zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z projektem przydzielonych przez Kierownika Projektu, w tym między innymi:
 • produkcja roztworu glukozy i odpadów spożywczych oraz charakterystyka ich właściwości;
 • produkcja innoculum;
 • badania produkcji biometanu, charakterystyka pofermentu;
 • analiza SEM-EDX materiałów węglowych;
 • konfokalna mikroskopia laserowa;
 • oznaczanie potencjału zeta;
 • analiza statystyczna, zbieranie, analiza i walidacja danych;
 • uczestnictwo w prowadzonych aktualnie badaniach realizowanych w Katedrze Biogospodarki Stosowanej;
 • udział w pisaniu publikacji do czasopism wysoko punktowanych z IF znajdujących się na liście MNiSW;
  aktywny udział merytoryczny w przygotowywaniu i składaniu wniosków o finansowanie badań naukowych w ramach otwartych konkursów krajowych i zagranicznych.

Wymagania wobec kandydata:

 •  posiada stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, lub w naukach chemicznych, lub naukach biologicznych, lub w naukach pokrewnych;
 • posiada umiejętności w zakresie badań obejmujących: charakterystykę właściwości odpadów, biotechnologii, genetyce molekularnej, chemii analitycznej, biosorpcji, bioakumulacji, mikrobiologii przemysłowej, biotransformacji materii organicznej, produkcji biocharu lub hydrocharu i ich zastosowaniu;
 • ma doświadczenie w zbieraniu i analizie danych;
 • posiada minimum 2 publikacje naukowe w czasopismach z IF;
 • wykazuje się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie– poziom B2;

Oferujemy:  

 • umowa o pracę początkowo na maksymalnie 3 lata;
 • wynagrodzenie miesięczne 10 000 zł brutto (podwójne brutto);
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie zajęć sportowych itp.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 •  CV i list motywacyjny;
 • wykaz publikacji (dokument);
 • skan dyplomu potwierdzający posiadane wykształcenie.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 04.01.2023 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt POST DOC w KBS„.

 
   1. Dokumenty powinny zawierać:

 •  informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

     2. Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

      3. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

     4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

     5. W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl