Adiunkt badawczy typu POST-DOC

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta typu POST-DOC
w grupie pracowników badawczych

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

w projekcie pn.

„Badania nad mikrobiologicznym mechanizmem zwiększania produkcji biometanu z bioodpadów przez typowe materiały węglowe”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu „OPUS 22” realizowany w ramach umowy grantowej nr UMO-2021/43/B/ST8/01924

 

Opis zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z projektem zleconych przez Kierownika Projektu, w tym:
 • produkcja materiałów węglowych oraz charakterystyka ich składu;
 • produkcja inokulum;
 • badania nad produkcją biometanu, charakterystyka pofermentu;
 • analiza SEM-EDX materiałów węglowych;
 • konfokalna mikroskopia laserowa;
 • oznaczenie potencjału zeta;
 • analiza statystyczna, gromadzenie danych, analiza i walidacja;
 • udział w prowadzeniu badań nad biogospodarkami stosowanymi;
 • udział w pisaniu publikacji do wysoko punktowanych czasopism IF znajdujących się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • aktywny udział merytoryczny w przygotowaniu i składaniu wniosków o finansowanie badań w ramach otwartych konkursów krajowych i międzynarodowych.

Wymagania wobec kandydata:

 • ma stopień doktora wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki lub nauk o środowisku lub nauk chemicznych lub biologicznych lub nauk pokrewnych;
 • ma doświadczenie w charakteryzowaniu: właściwości odpadów, biotechnologii, genetyki molekularnej, chemii analitycznej, biosorpcji, bioakumulacji, postępowania z mikrobiologią, biotransformacji materii organicznej, produkcji biowęgla lub hydrowęgla i ich miejsca;
 • ma doświadczenie w zbieraniu i gromadzeniu informacji (zbieranie danych, analiza danych);
 • posiada co najmniej 2 publikacje naukowe w czasopismach IF;
 • zna język angielski na poziomie min. B2.

Oferujemy:  

 • umowa o pracę na pełny etat na maksymalnie 3 lata;
 • wynagrodzenie miesięczne 10 000 zł brutto brutto (podwójne brutto);
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjną pracę naukową/dydaktyczną, pracę w wykwalifikowanym zespole oraz realizacja ciekawych i nowoczesnych tematów badawczych w zakresie tematyki pracy i podnoszenia kwalifikacji oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń: dofinansowanie wypoczynku, dodatkowe roczne wyjaśnienie, dofinansowanie zajęć itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV i list motywacyjny;
 • wykaz publikacji (dokument);
 • skan dyplomu potwierdzający posiadane wykształcenie.

 

1. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 06.04.2023 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt POST DOC w KBS”.

2. Dokumenty powinny zawierać:

 • informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3. Zawarcie informacji:

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.
 • Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6. Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl