Adiunkt badawczy typu post-doc

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta typu Post-doc
w grupie pracowników badawczych

w Katedrze Biologii Eksperymentalnej

w projekcie pt. :

„Rola i potencjał terapeutyczny białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) w przebiegu insulinoopornosci, zapalenia, lipotoksyczności w komórkach progenitorowych tkanki tłuszczowej oraz w adipocytach u klaczy z zespołem metabolicznym (EMS)”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu „OPUS 18” 2019/35/B/NZ7/03651

 

Opis zadań na stanowisku :
Prowadzenie eksperymentów in vitro w projekcie badawczym,
Ocena roli SHBG w adipogenezie, insulinooporności i zapaleniu,
Przeprowadzanie analiz biologii molekularnej i hodowli komórkowych, pod kątem oceny roli SHBG w metabolizmie tkanki tłuszczowej,
Planowanie eksperymentów koniecznych do realizacji badań w projekcie,
Przygotowanie analizy danych na podstawie wykonanych eksperymentów,
inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.
Wymagania wobec kandydata :
wykazywać zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej,
posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub pokrewny,
posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z zakresu biochemii biologii molekularnej (w tym znajomość techniki wyciszania ekspresji genów i produkcji rekombinowanych białek), znajomość praktyczną technik hodowli komórkowych i technik mikroskopowych,
znajomość technik laboratoryjnych – głównie PCR, RT-qPCR, western blot, cytometria przepływowa,
doświadczenie w mikroskopowych technikach obrazowania struktur komórkowych,
umiejętność analizy i bieżącego raportowania uzyskanych wyników,
wykazywać się dorobkiem naukowym udokumentowanym artykułami opublikowanymi
w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports,
posiadać doświadczenie w badaniach na modelach zwierzęcych,
posiadać czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2),
posiadać zaświadczenie o odbyciu semestralnego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym lub zadeklarować gotowość do jego odbycia w ciągu dwóch lat od zatrudnienia,
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz.U. 2017 poz. 2183),
korzystać z pełni praw publicznych.
Oferujemy:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu;
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu,
oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie .
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 22 sierpnia 2021 roku
Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl