ASYSTENT

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor –Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania AWL, w Katedrze Logistyki.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od kwietnia 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;
– realizowanie działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej zgodnej z formami kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;
– współpraca z innymi pracownikami Katedry Logistyki przy opracowywaniu
i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach realizowanych przedmiotów;
– podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności badawczych, dydaktycznych
i metodycznych;
– aktywne uczestnictwo w działalności zespołów badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych;
– udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;
– realizacja działalności publicystycznej (opracowanie: artykułów naukowych, podręczników, skryptów do zajęć, opracowań metodycznych, itp.);
– przygotowanie i prowadzenie dokumentacji badawczej, dydaktycznej i metodycznej zgodnej z obowiązującymi normami;
– wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.
 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra (Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Inżynieria Lądowa i Transport);
– udokumentowany dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych lub inżynieryjno-technicznych; autorstwo (współautorstwo) publikacji naukowych lub osiągnięć naukowych (za okres ostatnich trzech lat);
– doświadczenie w zakresie dydaktyki;
– deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;
– umiejętność obsługi narzędzi MS Office (w tym Outlook, Excel, Power Point, Word, MS Teams);
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
– dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność;
– deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL;
– posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, a w przypadku jego nie posiadania wyrażenie zgodny na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie i złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20210 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2019r. poz.742);
– Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

– zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;
– międzynarodowy dorobek publicystyczny;
– doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych;
– praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;
– znajomość innego niż angielski języka obcego w stopniu komunikatywnym;
– umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.
Termin składania dokumentów: do dnia 25.03.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową ( liczy się data stempla) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

Dokumenty:  CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone  kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.     Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.     Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.     Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.     Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@awl.edu.pl