asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Kierunek: Chemia i inżynieria materiałów

Dyscyplina: nauki chemiczne

Specjalność: materiały zaawansowane

_______________________________________________________________

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4

Wydział/Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej/ Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych

Nr referencyjny: As14/W3/06/2021

Rodzaj stanowiska: stanowisko naukowe

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 26.07.2021

Opis stanowiska:

asystent badawczo-dydaktyczny, praca naukowa i dydaktyczna w Katedrze Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych. Badania będą prowadzone w laboratoriach laserowych Katedry, przede wszystkim w laboratorium wykorzystującym femtosekundowy układ laserowy z modulacją fazy oraz w laboratorium wykorzystujący femtosekundowy wzmacniacz parametryczny.

Zadania:

prowadzenie ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych z fizyki oraz z chemii fizycznej dla studentów I stopnia studiów inżynierskich (w tym w jęz. angielskim), prowadzenie badań naukowych w zakresie pomiarów optycznych efektów nieliniowych dla nowych materiałów z wykorzystaniem fotoakustyki i femtosekundowych układów laserowych.

 

Wymagania:

doświadczenie międzynarodowe – odbyty co najmniej 6-miesięczny staż zagraniczny, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, znajomość tego języka w stopniu wystarczającym dla udziału w seminariach naukowych i prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku. Udokumentowana umiejętność pisania i publikowania artykułów w czasopismach naukowych o uznanym prestiżu oraz pisania wniosków grantowych. Bardzo dobra umiejętność programowania w LabView i Pythonie; dobra znajomość optyki nieliniowej w tym doświadczenie w konstruowaniu układów pomiarowych z wykorzystaniem laserów impulsowych  (femtosekundowych), znajomość zjawisk zachodzących w fotoakustyce i umiejętność ich interpretacji, umiejętność modelowania w COMSOL, doświadczenie w pracy z nanocząstkami, w tym z układami chiralnymi. Wykształcenie z pogranicza fizyki, inżynierii materiałowej i chemii (doktorat lub magisterium z pracą doktorską na ukończeniu)

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr
Syntetyczny życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra lub doktora
Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
Wykaz publikacji,
Wykaz i opis staży naukowych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

                         * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
sympatyczną atmosferę pracy,
możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.
Perspektywy rozwoju zawodowego:

Politechnika Wrocławska jako pracodawca dąży do zapewnienia swoim pracownikom stymulującego środowiska pracy. Nasi pracownicy biorą udział w wyjazdach stażowych, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, korzystają z bogatej infrastruktury laboratoryjnej. Uczestniczą w krajowych i międzynarodowych grupach badawczych. Realizujemy programy i badania finansowane przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Politechnika Wrocławska posiada wyróżnienie HR Excellence in Research, które potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie standardów pracy i możliwości pracy na jaki najwyższym poziomie. Jesteśmy również zaangażowani w Program oceny instytucjonalnej (EIP – Institutional Evaluation Programme), gdzie pozytywnie przeszliśmy ocenę” (Polityka otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej)

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do dnia  26.07.2021,  godz. 00.00 do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131 * lub drogą mailową na adres: monika.wawrzewska@pwr.edu.pl. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr referencyjny.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych procedur, transparentności oraz czytelnych i jednoznacznych kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”