Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
 pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analiza i ocena informacji dotyczących zagrożeń związanych z przemytem i nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami, środkami zastępczymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz produktami leczniczymi i sterydami;
 prowadzenie czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości;
 realizacja zadań w zakresie identyfikacji zagrożeń i zwalczania przestępczości w obrocie wyrobami leczniczymi;
 prowadzenie szkoleń oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych i poglądowych.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w zakresie etnologii
 • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki