profesor badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze i Oddziale Kardiochirurgii, Transplantologii,

Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  09.03.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

Wymagania:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

 

oraz

 

1.    posiada dyplom lekarza,

2.    posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,

3.    posiada tytuł profesora,

4.    posiada specjalizację z kardiochirurgii,

5.    posiada specjalizację z transplantologii klinicznej,

6.    jest autorem lub współautorem przynajmniej 20 publikacji w czasopismach recenzowanych posiadających IF, w tym 5 publikacji mieszczących się w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności,

7.    w dotychczasowym dorobku naukowym posiada publikacje o łącznym IF co najmniej 40 lub minimum 20, w tym 5 publikacji mieszczących się w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności lub jest autorem lub współautorem publikacji naukowych, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 800 pkt. MNiSW, zgodnie z rokiem ich wydania,

8.    posiada udokumentowaną działalność dydaktyczną i organizacyjną,

9.  posiada udokumentowaną działalność w zakresie kierowania zespołem badawczym

10. jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym w 10 publikacjach w czasopismach recenzowanych posiadających IF,

11. pełnił/pełni obowiązki promotora lub promotora pomocniczego w przynajmniej dwóch przewodach/postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w tym co najmniej jeden przewód/postępowanie zostało zakończone nadaniem stopnia,

12. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

13. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie               i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

5.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

1.    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.   oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.    oświadczenie o:

a)         posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego

w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 09.03.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11, parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.

 

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres
kadry@sum.edu.pl
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)