Adiunkt stanowisko badawcze

Zakład Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Załącznik do Obwieszczenia Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 lipca 2022 roku zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania, co najmniej stopnia naukowego doktora.
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 października 2023 roku – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej (440 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić, co najmniej 110 pkt)
 • co najmniej jedno z osiągnięć poniżej: a) uzyskanie w charakterze kierownika w trybie konkursowym grantu lub jego realizacja w okresie oceny przez co najmniej 2 lata w charakterze kierownika grantu badawczego finansowanego przez: NAWA (z wyłączeniem grantów mobilnościowych), NCN (w tym Miniatura), NCBiR, FNP, ABM, Komisję Europejską i jej agencje lub b) uzyskanie w charakterze kierownika grantu dla UM z przeznaczeniem na badania od podmiotów innych niż wymienione w lit. a, o wartości powyżej 50 000 zł lub c) realizacja w charakterze Głównego Badacza w Ośrodku, badania klinicznego niekomercyjnego lub komercyjnego, realizowanego przy udziale Centrum Wsparcia Badań Klinicznych o wartości dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powyżej 250 000 zł lub d) udział w patentach/wzorach użytkowych, w których Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uprawniony lub współuprawniony: ‒ co najmniej 40% łącznej liczby udziałów w uzyskanych patentach/wzorach użytkowych, ‒ co najmniej 10% udziałów w patencie/wzorze użytkowym w przypadku, gdy udziały w patencie/wzorze użytkowym ma tylko jeden pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lub e) uzyskanie przez UM przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań lub know-how związanego z tymi wynikami, w których udział danego pracownika wynosił nie mniej niż 50 000 zł lub f) uzyskanie przez UM przychodów z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których wartość wykonanych przez danego pracownika usług wynosi nie mniej niż 50 000 zł;
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu badań metabolicznych lub proteomicznych.
 • Odbyte staże naukowe lub posiadane doświadczenie w pracy naukowej w zagranicznych ośrodku/ach naukowych.
 • Posiadanie doświadczenia w pracy z technikami spektrometrii mas wysokich rozdzielczości (HRMS).
 • Znajomość i samodzielna praca z oprogramowaniem do obróbki danych LC/MS, szczególnie HRMS.
 • Posiadanie umiejętności pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych oraz analiz chemometrycznych typu Grapher, Sigma Plot, CorelDRAW, Statistica, SIMCA, MATLAB, R-studio.
 • Posiadanie umiejętności pracy ze spektrometrami mas i chromatografami - HPLC, LC/MS Agilent Technologies lub ThermFisher.
 • Posiadanie znajomości oprogramowania pakietu MassHunter oraz samodzielność w pracy z tymi programami.
 • Posiadanie znajomości oprogramowania pakiety Excalibur, Discoverer oraz samodzielność w pracy z tymi programami.
 • Posiadanie znajomości oprogramowania do obróbki danych metabolicznych lub proteomicznych.
 • Posiadanie znajomości zasad walidacji metod dla potrzeb analiz chemicznych technikami LC/MS.
 • Posiadania, co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub pokrewnych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań.

Oferujemy

 • Rozwój naukowy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana.
 • C.V. – Formularz.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (w przypadku studiów dzielonych poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ukończenia studiów I i II stopnia).
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora.
 • Zaświadczenie potwierdzające, co najmniej 1 osiągnięcie z wymienionych poniżej: a) uzyskanie w charakterze kierownika w trybie konkursowym grantu lub jego realizacja w okresie oceny przez co najmniej 2 lata w charakterze kierownika grantu badawczego finansowanego przez: NAWA (z wyłączeniem grantów mobilnościowych), NCN (w tym Miniatura), NCBiR, FNP, ABM, Komisję Europejską i jej agencje lub b) uzyskanie w charakterze kierownika grantu dla UM z przeznaczeniem na badania od podmiotów innych niż wymienione w lit. a, o wartości powyżej 50 000 zł lub c) realizacja w charakterze Głównego Badacza w Ośrodku, badania klinicznego niekomercyjnego lub komercyjnego, realizowanego przy udziale Centrum Wsparcia Badań Klinicznych o wartości dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powyżej 250 000 zł lub d) udział w patentach/wzorach użytkowych, w których Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uprawniony lub współuprawniony: ‒ co najmniej 40% łącznej liczby udziałów w uzyskanych patentach/wzorach użytkowych, ‒ co najmniej 10% udziałów w patencie/wzorze użytkowym w przypadku, gdy udziały w patencie/wzorze użytkowym ma tylko jeden pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lub e) uzyskanie przez UM przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań lub know-how związanego z tymi wynikami, w których udział danego pracownika wynosił nie mniej niż 50 000 zł lub f) uzyskanie przez UM przychodów z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których wartość wykonanych przez danego pracownika usług wynosi nie mniej niż 50 000 zł;
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań metabolicznych lub proteomicznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca odbycie stażu naukowego lub posiadanie doświadczenia w pracy naukowej w zagranicznych ośrodku/ach naukowych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w pracy z technikami spektrometrii mas wysokich rozdzielczości (HRMS), jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca znajomość i samodzielna praca z oprogramowaniem do obróbki danych LC/MS, szczególnie HRMS, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych oraz analiz chemometrycznych typu Grapher, Sigma Plot, CorelDRAW, Statistica, SIMCA, MATLAB, R-studio, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności pracy ze spektrometrami mas i chromatografami - HPLC, LC/MS Agilent Technologies lub ThermFisher, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości oprogramowania pakietu MassHunter oraz samodzielność w pracy z tymi programami, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości oprogramowania pakiety Excalibur, Discoverer oraz samodzielność w pracy z tymi programami, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości oprogramowania do obróbki danych metabolicznych lub proteomicznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości zasad walidacji metod dla potrzeb analiz chemicznych technikami LC/MS, jeśli dotyczy kandydata.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub pokrewnej, jeśli dotyczy kandydata.

Załączniki