Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 2.2024.IP.ZPO.WNHP.AH z dnia 04.01.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: adiunkt
w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 2 lata z możliwością przedłużenia
Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie publikacji naukowych, wniosków grantowych, aktywny udział w konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Dodatkowe wykształcenie filozoficzne.
 • Dorobek naukowy odzwierciedlający problematykę pedagogiki ogólnej i filozofii edukacji. Publikacje naukowe, we wskazanym zakresie, w postaci rozdziałów w pracach wieloautorskich oraz artykułów naukowych wydanych w wydawnictwach i czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN.
 • Udokumentowany aktywny udział w konferencjach oraz stażach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji projektów badawczych, projektów edukacyjnych, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz aplikujących wyniki badań do praktyki społecznej.
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania i składania aplikacji grantowych w konkursach o granty badawcze oraz na realizację działań społecznych i edukacyjnych.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, w szczególności z przedmiotów o profilu pedagogiki ogólnej i filozoficznym.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników oraz plan dalszej pracy naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki ogólnej i filozofii edukacji. 2. Aplikowanie o projekty i granty badawcze. 3. Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Pedagogiki Ogólnej.
 • w obszarze dydaktycznym: 1. Podejmowanie obowiązków dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej, w tym prowadzenie zajęć z przedmiotów: Etyka, Filozoficzne koncepcje człowieka, Dydaktyka ogólna, Pedagogika ogólna.
 • w obszarze organizacyjnym: 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.2.IP.ZPO.WNHP.AH”.