Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • • •• dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
 • • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/inżynierii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 4 publikacje posiadające indeks wpływu IF
 • • doświadczenie w badaniach dotyczących technik suszarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacjach operacji wstępnych, a także analiz właściwości fizycznych oraz chemicznych
 • • umiejętność obsługi aparatury technologicznej oraz analitycznej - z zakresu oznaczeń właściwości fizycznych oraz chemicznych żywności
 • • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim i angielskim z zakresu przedmiotów specjalistycznych w obszarze inżynierii żywności
 • • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych

Mile widziane

 • • znajomość obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych
 • • aktywne uczestnictwo w życiu akademickim
 • • aktywne uczestnictwo w projektach popularyzujących naukę: działalność w kołach naukowych, organizacja festiwali nauki oraz innych wydarzeń popularyzujących naukę
 • • odbycie badawczego stażu zagranicznego

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie działalności naukowej
 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia magistra inżyniera
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki