asystent

Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych

w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

 

Numer sprawy: WM.110.4.2022

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego*;

4)     autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     list motywacyjny dotyczący gotowości rozwijania oraz już posiadanych kompetencji do pracy naukowej w zakresie robotyki (roboty mobilne – latające, jeżdżące, sterowanie grupami robotów), systemów robotycznych (ich projektowania, przebudowywania oraz obsługi), systemów wbudowanych (ich biegłego programowania oraz obsługi – w tym pokładowych komputerów lotu) wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie, a także inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. potwierdzony udział w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych oraz unijnych, zawodach o zasięgu międzynarodowym itp.).

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)     zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 30.09.2022 r.

Dokumenty należy składać w terminie 31.08.2022 r. w miejscu Sekretariat Wydziału Mechanicznego. ul. Wiejska 45C p. 102, 15-351 Białystok

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

 

            ……………………………………………

(podpis dziekana/kierownika jednostki ogólnouczelnianej)

 

*pozostawić właściwe

**nie dotyczy grupy pracowników dydaktycznych

——————————————————————————————————————————————

AKCEPTACJA

 

…………………………..

(Rektor Politechniki Białostockiej
lub osoba upoważniona)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wm@pb.edu.pl