adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadają co najmniej stopień  naukowy doktora nauk społecznych lub co najmniej stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku

– posiadają dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii turyzmu (minimum 250 pkt. za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w latach 2016-2021 – wg punktacji MEiN)

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej

– posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie);

– posiadają umiejętności obsługi programów komputerowych (Word, Excel, CorelDRAW, Statistica)

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Rektora UJK w Kielcach.

·      Kwestionariusz osobowy. https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

·      Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

·      Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

·      Życiorys zawodowy.

·      Informacja o dorobku naukowym. 

·      Informacja o dorobku dydaktycznym.

·      Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji za lata 2016-2021.

Dokumenty poświadczające ukończenie kursów komputerowych, językowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na igeo@ujk.edu.pl