Młody doktor (max 5 lat po doktoracie)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Wynagrodzenie: około 4000
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Tytuł projektu:
Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Opis projektu:
Neutrofile stanowią najliczniejszą populację krwinek białych. Zaburzenia powstawania i funkcjonowania neutrofili, np. neutropenia, wiążą się z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). Celem niniejszego projektu jest połączenie danych klinicznych i genetycznych z wynikami badań biologii neutrofili in vitro i in vivo w mysich model infekcji i zapalenia, by zrozumieć mechanizmy prowadzące do powstawania takich zaburzeń. Starania trzech ośrodków akademickich (konsorcjum FIXNET) przyczynią się do osiągnięcia powyższego celu projektu. Umożliwi to opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnostycznych i terapeutycznych neutropenii i innych chorób związanych z dysfunkcją neutrofili.
Zadania badawcze:
1.    Izolacja neutrofili od ludzi i zwierząt, oraz analiza funkcji ich fizjologicznych (np. zdolności bakteriobójcze, chemotaksja, fagocytoza);

2.    Opcjonalnie: przeprowadzania mysich modeli zakażeń bakteryjnych i analiza ich wyników (mikrobiologia, serologia, histologia, itp);

3.    Opracowywanie wyników, przygotowywanie publikacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1.    Doświadczenie w pracy z układem odpornościowym i neutrofilami oraz/lub hodowlami komórkowymi oraz/lub bakteriami oraz/lub myszami laboratoryjnymi;

2.    Znajomość podstawowych technik molekularnych i biochemicznych (np. PCR, SDS-PAGE, Western Blot, ELISA);
 
3.    Umiejętność pracy w grupie, ale także samodzielne prowadzenie wyznaczonej części badań;
 
4.    Posiadanie stopnia doktora.
 
Lista wymaganych dokumentów:
1.    podanie,

2.    życiorys,

3.  odpis dyplomu doktorskiego lub doktorahabilitowanego,

4.  Autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

5.  Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa iilości stron),

6.  pełny tekst jednej wybranej publikacji i/lub opisu wdrożenia z ostatnich 10 lat,

7. Recenzje pracy doktorskiej lub rozprawyhabilitacyjnej,

8. Opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna naukowego  o predyspozycjach i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy naukowej.
Oferujemy:
1.    umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 70% etatu;
2.    dostęp do laboratoriów spełniających wymogi realizacji zadań badawczych;
3.    zatrudnienie w Zakładzie Mikrobiologii prowadzonym przez światowej sławy naukowca w dziedzinie biochemii, enzymologii, chorób infekcyjnych;
4.    Dostęp do standardowych świadczeń socjalnych UJ (karta na zajęcia sportowe, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie dzieci, itd.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marta.kossowicz-reron@uj.edu.pl